Ochrana Osobných údajov

Ochrana Osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ v rozsahu Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu eviduje Životopisy v Databáze životopisov Prevádzkovateľa uložené Záujemcami o prácu, zároveň archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu (ďalej len „Reakcia") na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných svojim Klientom sprístupňuje/poskytuje Životopisy a umožní spracovať Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.

 2. Životopisy uložené v Databáze životopisov Prevádzkovateľa a Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke odoslané Záujemcami o prácu obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.  

 3. Pred vytvorením Životopisu na Webovej stránke alebo odoslaním Reakcie na Pracovnú ponuku Záujemca o prácu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. 

 4. Životopisy uložené v Databáze životopisov Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Pracovné ponuky odoslané Záujemcami o prácu zahŕňajú:
  1. Minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón),
  2. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
  3. Určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem,
  4. Určenie lokality, v ktorej hľadá prácu,
  5. Požadovaný druh pracovného pomeru,
  6. Určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania).

 5. Uvedenie ďalších údajov v Životopise a/alebo v Reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.

 6. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Záujemcu o prácu Prevádzkovateľ a Klient Prevádzkovateľa nie sú oprávnení spracovať údaje Záujemcu o prácu.

 7. Pred vytvorením Životopisu na Webovej stránke Záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby tieto údaje boli spracované Prevádzkovateľom a sprístupnené/poskytnuté prostredníctvom počítačovej siete Internet počas ním zvolenej doby Klientom Prevádzkovateľa. Záujemca o prácu prostredníctvom Webovej stránky je oprávnený sám určiť a zmeniť dobu sprístupnenia/poskytnutia svojho životopisu v Databáze životopisov Prevádzkovateľa v rozsahu trvaní jeho zverejnenia najviac 3 mesiacov; prostredníctvom Webovej stránky je oprávnený kedykoľvek sám ukončiť sprístupnenie/poskytnutie Životopisu v Databáze životopisov Prevádzkovateľa. Po uplynutí   doby sprístupnenia/poskytnutia Životopisu uvedenej Záujemcom o prácu, Životopis resp. v ňom uvedené údaje budú neprístupné a budú uschovávané v Databáze Životopisov Prevádzkovateľa pre prípad ich budúcej aktualizácie a sprístupnenie/poskytnutie Záujemcom o prácu. Po uplynutí 3 ročného obdobia od dňa posledného prihlásenia Záujemcu o prácu do svojej registrácie vytvorenej na Webovej stránke jeho Životopis resp. v ňom uvedené údaje budú z Databázy Životopisov Prevádzkovateľa definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

 8. Pred odoslaním Reakcie na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke Záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v Reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnym Klientom Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľom. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.  

 9. Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Životopisoch uložených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa výlučne za účelom poskytnutia pomoci Záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti a to formou sprístupnenia/poskytnutia Životopisov evidovaných v Databáze životopisov  Prevádzkovateľa svojim Klientom.

 10. Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Reakciách Záujemcu o prácu výlučne za účelom poskytnutia pomoci Záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti formou archivácie Reakcií odoslaných Záujemcom o prácu na Pracovné ponuky zverejnené Klientmi.

 11. Záujemca o prácu môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo klient tieto údaje eviduje. Záujemca o prácu je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa alebo Klienta o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Klient eviduje.

 12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Objednávateľa a/alebo Záujemcov o prácu, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie/poskytnutie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov. 

 13. V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  v znení neskorších predpisov Záujemca o prácu súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb Prevádzkovateľa a jeho Klientov.

 14. Prevádzkovateľ informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva Google Analytics (službu webovej analýzy) s funkciou User ID, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ktorá slúži na analýzu Klientovho používania Webovej stránky. Služba Google Analytics využíva na analýzu Klientovho používania Webovej stránky súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do Klientovho počítača. Všetky informácie získané prostredníctvom vyššie uvedenej aplikácie sú anonymné bez znázornenia plnej formy IP adresy Klientov. V nastaveniach webového prehliadača Klient môže zakázať ukladanie súborov cookie. Klient s používaním Webovej stránky a využívaním Služieb súhlasí s používaním Google Analytics s funkciou User ID.

 15. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva súbory Cookies. Klient používaním Webovej stránky súhlasí s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača Klient môže Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Klienta, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Webovej stránky.